02 929 19 85
 • LG Innotek POLA2.0 REV1.0 32" TYPE AB

  LG Innotek POLA2.0 REV1.0 32" TYPE AB

  Цена 50.00 лв.

  Model:

  LG Innotek POLA2.0 REV1.0 32" TYPE A+B 6+7 LED
  LG Innotek POLA2.0 32' A  2Pcs
  LG Innotek POLA2.0 32' B  1Pcs